دکوراسیون ورودی همانطور که دکورایسون داخلی مکان ها درست است دکوراسیون خارجی و ورودی ها هم مهم میباشد.

به طور مثال ورودی خانه از جمله مهم ترین مباحث در دکوراسیون داخلی و از جمله یکی  از مهم ترین مهم ترین مکان های خانه است چون که اولین قسمت خانه است که از ابتدای ورود افراد به داخل دیده میشود .

دکوراسیون ورودی آسمان خراش

اهمیت آن به این دلیل است که ذهنیت افراد را در مورد سایر قسمت ها و احساس کلی درباره فضای داخلی شکل میدهد.

در مورد ورودی خانه ابتدا باید به مشخص کردن اندازه فضای ورودی بپردازیم.

فضای هال ورودی ازابتدای درب خانه آغاز میشود و برای طراحی دکوراسیون ورودی باید از این مکان شروع به کار کنیم.