ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…
تماس با ما: 02188754058

مقالات اختصاصی

طراحی معماری ریتمیک و جذاب

طراحی معماری ریتمیک

برای بوجود آوردن یک طراح موفق شما نیاز به شناخت ریتم و ملزم به رعایت هارمونی آن می باشید، حتی در طراحی داخلی هم تمام قسمت های محیط باید هم از نظر رنگ هم از نظر فرم در سطح مطلوبی باشد. معماری ریتمیک یکی از مهمترین فاکترهای معماری میباشد

طراحی معماری ریتمیک

طراحی معماری ریتمیک و جذاب

تکرار یکنواخت اولین دسته ریتم می باشد که به معنای تکرار یکنواخت و به صورت متوالی ریتم مورد نظر می باشد.

ریتم بعدی تکرار متناوب است که در این ریتم یک عنصر بصری تکرار می شود اما تکرار آن با تغییرات متنوع خواهد شد .

ریتم بعدی تکرار تکاملیست که در این نوع ریتم یک تصویر یا یک عنصر بصری از یک حالت خاص شروع می شود و به مرور با تغییراتی به وضعیت و یا حالتی تازه تر می رسد و در طول مسیر تکامل پیدا میکند مانند ماه، دسته آخر ریتم ها تکرار موجی است که در این نوع ریتم ها که عمدتا با استفاده از حرکت منحنی سطوح به وجود می آیند و نمونه کاملی از ضرب اهنگ تجسمی هستند همانند ریتم شن های صحرا.

اگر بخواهیم به شکل دیگر ریتم را تعریف کنیم به عنوان یک قاعده کلی، بر اساس تکرار عناصر درفضا و زمان شکل می گیرد و ساده ترین نوع آن تکرار منظم عناصر معماری در امتداد یک خط مستقیم است و از مهمترین عناصر در رعایت اصول طراحی معماری می باشد

که تاثیرات بصری آن در طراحی داخلی بیشتر از فضای خارجی بر انسان تاثیر گذار خواهد بود و عوامل دیگر را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد که مهمترین این عوامل رنگ می باشد. منتظر مقاله های دیگر دکوراسیون داخلی مارون در این زمینه باشید…