ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…
تماس با ما: 02188754058

مقالات اختصاصی

طراحی داخلی آشپزخانه

طراحی داخلی آشپزخانه

طراحی داخلی آشپزخانه انواع مختلفی از فضاها در کاربری های خانگی، اداری و تجاری وجود دارد که طراحی  راهکارهای ویژه نیاز دارد. طراحان داخلی باید با مسائل طراحی و راه حل هایی که در زیر به آنها اشاره می شود، آشنا باشند. بهترین شکل برای اتاق، به نوع اقامت در آن و الگوهای حرکت فضا بستگی دارد. طراحی داخلی مناسب در پی برقراری تعادل میان عوامل آسایش محیطی هماهنگی عناصر دیداری و ملاحظات عملکردی است.

طراحی داخلی آشپزخانهآشپزخانه ها

 طراحی آشپزخانه دشوارترین بخش طراحی در خانه است زیرا وسایل، تجهیزات، سطوح عملکردی و فضاهای انبار، برای دستیابی به ایجاد یک انسجام دیداری و کاربری صحیح باید به دقت سازمان دهی شوند. برای اطمینان از سهولت عملکردی آشپزخانه برای بیش از یک ساکن، باید طیف گسترده ای از برنامه های کاری و حرکتی در هم آمیخته شود. اصل در طراحی آشپزخانه، مکان یابی سه عنصر یخچال، لگن ظرفشویی و اجاق است. این عناصر، به ترتیب، حوزه آماده سازی، حوزه شست وشو و حوزه پخت و پز را تعریف و در مجموع سه رأس مثلث کار (Working Triangle) را تعیین می کنند. طراحان داخلی علاوه بر تهیه نقشه ای بر اساس مثلث کاری، با امنیت و کارایی بالا، باید شرایط نگهداری از وسایل بی شمار شامل ظروف و دیگر لوازم آشپزخانه های امروزی را نیز در نظر بگیرند. مثلث کار مجموع طول بهینه برای مثلث کار ۶۷۰۰-۳۶۰۰ میلی متر است.

طراحی داخلی آشپزخانهانواع چیدمان آشپزخانه

آشپزخانه خطی یا تک دیوارهsingle- Wall Kitchen   – 

ساده ترین شکل سازمان دهی اشپزخانه، یک ردیف از تجهیزات پیشخوان  است طراحی داخلی آشپزخانه که در برابر یک دیوار چیدمان میشود. این طرح مناسب اتاق های بایک و طولانی با جداره ای از یک استودیو است که در آن آشپزخانه می تواند مجزا باشد و یا در مرکز توجه فضایی قرار گیرد. برای عملکرد بهتر، بلان باید شامل فضای پیشخوان در هر دو سوی تجهیزات باشد اما یخچال که تنها در یک سو به سطح پیشخوان نیاز دارد، می تواند در یک انتهای دیوار آشپزخانه قرار گیرد. باید توجه داشت که نوع یخچال بر اساس جهت بازشو در رو به پیشخوان مجاور، تهیه شود.

طراحی داخلی آشپزخانه

 آشپزخانه راهرویی Galley Kitchen)   

آشپزخانه راهرویی دارای دو ردیف پیشخوان به موازات یکدیگر است. لگنظرف شویی، ماشین ظرفشویی و اجاق (حوزه شست و شو و پخت وپز) باید در یک جداره و یخچال (حوزه آماده سازی در جداره دیگر آشپزخانه قرار گیرد. پیشخوان ها برای استفاده بیش از یک نفر، باید حداقل ۱۲۰۰ میلی متر از یکدیگر فاصله بگیرند اما اگر آشپزخانه تنها برای یک نفر طراحی شده باشد، فاصله میان پیشخوان ها می تواند تا ۹۰۰ میلی متر کاهش یابد که در صورت وجود فضاهایی با دسترسی از آشپزخانه، طراحی داخلی آشپزخانه این میزان توصیه نمی شود .

طراحی داخلی آشپزخانه

آشپزخانه L شکل یا U شکل

در این چیدمان ها، پیشخوان و وسایل بر روی دو یا سه دیوار آشپزخانه سازماندهی می شوند که در هر دو دسته فضاهای بزرگ و کوچک به کار می رود اما باید دقت داشت که در اتاق های بزرگ تر، طراحی داخلی آشپزخانه مثلث کار در محدوده طول بهینه ۶۷۰۰-۳۶۰۰ میلی متر باقی بماند. غالبا در چنین چیدمان هایی، یک بازوی ایا 0، پیشخوانی را شکل می دهد که برای صرف وعده های غذایی خصوصی به کار می رود و بهتر است پیشخوان سرو غذا با افزایش ارتفاع، از حوزه های کاری آشپزخانه جدا شود.

طراحی داخلی آشپزخانه

آشپزخانه جزیره ای (Island kitchen)

یک میز کار مرکزی، فضایی تکمیلی را برای انجام فعالیتهای مختلف فراهم می آورد که بسته به تمایل آشپز، جزیره می تواند به حوزه اماده سازی * پخت و پز وعده های غذایی اختصاص یابد. طراحی داخلی آشپزخانه در میان طرح بندی های بالا این چیدمان می تواند موجب تقویت روابط اجتماعی خانواده در آشپزخانه باشد که بهتر است در مکان های بزرگ با وسعت کافی میان  پیشخوان ها و جزیره به کار رود

طراحی داخلی آشپزخانه