ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…
تماس با ما: 02188754058

مقالات اختصاصی

ایده های بیشتربرای حاشیه در کاغذ دیواری

مطمئنا اجباری برای استفاده ازحاشیه،فقط به همراه کاغذ دیواری وجود ندارند.هر گونه حاشیه ای که مناسب باشد را میتوان با دیوارهای رنگ آمیزی شده ی ساده،حتی اگر جای گچ بری های معماری را بگیرند،یا اینکه کمی انرژی به کار اضافه کنند به کار برد.حاشیه ها را می توان درطول پانل ها،اطراف پنجره ها و درها،یا حتی به صورت عمودی درگوشه های اتاق ها استفاده نمود.همچنین هنگام استفاده برای مشخص کردن ذاویه ی دیوارهای شیب داردریک اتاق زیرشیروانی با فرم بسیارموثرهستند.ازیک حاشیه برای ایجاد یک نوارصندلی مجازی استفاده کنید.سپس باچسباندن یک کاغذ با رنگ متقابل یا هماهنگ درزیرآن یک ازاره ی مصنوعی ایجاد کنید.یا این که شبیه به کاررا روی یک دیواربا رنگ آمیزی ساده،با کاغذ دیواری و یا با پرداختی با رنگ متفاوت درزیرآن ایجاد کنید.هنگامی که به یک درگاه می رسید،هم می توانید دریک سوی درگاه،کاررا متوقف نمایید و درسوی دیگردوباره کاررا ادامه دهید،با این که حاشیه را روی درنیزبه همان شکل اجرا کنید.

wallpapermaronحاشیه

روش دیگر،چسباندن یک حاشیه ی باریک دربالا و پائین یک نوارصندلی واقعی است.ساخت حاشیه های مخصوص خودتان اگرچه کاری دشواراست،اغلب بریدن حاشیه های پهن و استفاده ازآن ها به روش های مختلف برای تزئین یک اتاق،یا اتاق ها و راهروهای مجاور،کاری با ارزش است.برای مثال اگریک حاشیه یا زه تزئینی،مانند یک قالیچه ی شرقی دارای لبه ها و تیزی های فراوان است،می توانید بخشی ازآن را برای ایجاد یک حاشیه ی باریک ببرید و آن را دراطراف درها و پنجره ها مورد استفاده قراردهید،یا می توانید ازآن ها برای تشکیل قاب هایی برپس زمینه های کاملا ساده،مثل دیوارهای رنگی،استفاده کنید. کاغذ دیواری

درحالی که فضای کافی برای نصب حاشیه ی اصلی را که معمولا زیرسقف نصب می شود،درنظرگرفته اید.به روش دیگر،می توانید مقداری حاشیه ی اضافی خریداری کنید تا بتوانید با تنها گذاشتن حاشیه های اصلی و استفاده ازحاشیه های مازاد،به ایجاد لبه هایی هماهنگ برای مشخص کردن درها،تخته ها و پانل ها و یا گوشه های اتاق ها بپردازید یا آن ها را درطول یک راهرو یا حمام یک اتاق خواب به کارببرید.روش دیگربرای ایجاد حاشیه های خودتان،بریدن نوارهایی ازهرگونه کاغذ دیواری است که طراحی خطی صحیحی دارد (مانند تکرارهای کنارهم و یا تکرارهای عمودی،یا کاغذهای راه راه) یا این که می توانید ازروبان،مثل نوارکلفت پشمی،قیطان،زه،یا پشم پرمایه استفاده کنید.

زه های تزئینی کاغذی

اگریک حاشیه به اندازه ی کافی عرض داشته باشد،به روشی قابل توجیه،می توان آن را یک زه تزئینی نامید.برخی ازآن ها حتی فاصله ی بین نوارتصاویرو سقف را دراتاق های با سقف های بسیاربلند پرخواهند کرد،که معمولا به کم کردن ارتفاع ظاهری کمک خواهند کرد.اگریک اتاق با سقف بلند،هیچ گونه گچ بری ای ندارد،می توانید ظاهریک نوارتصویررا با استفاده ازیک گچ بری باریک دریک رنگ هماهنگ یا مطابق ایجاد کنید و سپس دربالای آن یک زه تزئینی بچسبانید.همچنین می توانید زه های تزئینی نقش برجسته درجنس هایی مثل خریداری کنید که به قرنیزهای گچی قدیمی و آرایشی شبیه هستند و معمولا ازعرض کافی برای پرکردن فاصله ی بین یک نوارتصویرو سقف برخورد دارند.این موارد به رنگ آمیزی نیازدارند و این کار را می توان به روش عتیقه نمایی انجام داد تا یادآورگچ های قدیمی باشند. کاغذ دیواری                                                                                    wallpaper

استفاده ازیک کاغذ کوچک برای فضای بزرگ

اگرصلیقه شما به سمت کاغذ دیواری های گران قیمت متمایل است،می توانید با پیروزی ازاقدامات زیرمقدارزیادی ازتاثیرآن را با کمترین هزینه به دست آورید.

-ازآن فقط درزیرنوارصندلی استفاده کنید.اگریک نوارصندلی ندارید،(درارتفاع پشتی صندلی) با یک گچ بری مناسب یا یک حاشیه ی کاغذی،یک نوارایجاد کنید.

-بسته به اندازه ی اتاق تنها یک یا دو مدل ازآن را خریداری کنید،سپس کاغذ را به شکل قاب هایی ببرید (ابتدا اندازه ی قاب ها را روی نقشه ی کشیده شده ی دیوارها روی کاغذ گراف،ازکاردرآورید.سپس آن ها را روی دیواربکشید).کاغذ را درون قاب های کشیده شده بچسبانید.و آن ها را با تخته هایی ازقاب های چوبی باریک،گچ بری های قاب عکسی یا نوارهایی ازحاشیه ی کاغذی محدود کنید.

-یکی ازرول های کاغذ را مانن یک تصویرخیلی بزرگ بریک دیوارخالی بچسبانید و آن را با گچ بری یا حاشیه ی کاغذی قاب دارکنید.

kaghazdivarimaron

جزئیات فریبنده

جدا ازهمه ی انواع سنتی و غیرسنتی کاغذهای دیواری و حاشیه ها،شما می توانید ازانواع قطعات،جزئیات معماری کاغذی،کاغذهای نمایشی و قاب بندی های دیواری،انتخاب خود را انجام دهید تا نقشه ی خیالی معماری،نقش های نمایشی و اثرات فریبنده ی چشم مخصوص به خودتان را خلق کنید،می توانید کاغذهای نمایشی تاب دارو گل شکل،ستون ها (دو ریسی،ایونی،قرنتی وتوسکانی) نیم ستون ها،قرنیزها و سنگ فرش های منقطع،نرده ها و ستون های کوچک گچ بری شده،طاق ها و شاه نشین ها گنبدی،کوزه ها،مجسمه های نیم تنه و تندیس ها و کاغذهای منظره ای یا آسمان نما خریداری کنید.یا می توانید ازکاغذهای قاب دار،خط داریا اتاق چاپی طنزآمیزاستفاده نمایی که خصوصا برای اتاق های رختکن،تالارهای کوچک و راهروها و جارختی های بزرگ،سرگرم کننده هستند با استفاده ازکاغذ قاب دار(( راه آهنی )) (با آویزان کردن رول ها به طورافقی) می توان یک ازاره ی بسیارواقعی ایجاد کرد.