معماری مدرن

نام پروژه : اسپیدلاو معمار: زاها هدید زمان ساخت:2005 معماری مدرن این امر که منتقدین معماری قادر به محدود کردن «زاها حدید» در سبکی خاص نیستند، حکا...