شش ماه گذشته برای من و شرکت من تبدیل شده به سخت ترین روزها. و این شامل دو یا سه سال اول است که در آن ما اساسا فقط از پول کافی برای زنده ماندن ساخته شد...

تری سیجربرگ می داند که چه زمانی صنعت ساخت و سازدرحال آرام شدن یا خاموشی است- قبل از سازندگان. او آن را می دانستند شش ماه قبل از ظهور حباب مسکن و صنع...

5 راز طراحی حرفه ای هر چه صفحه اصلی ارتقاء شما در حال ساخت، راز رسیدن به نتایج درخشان توجه به جزئیات است. در حالی که طراحی اموال خود را ممکن است به ن...
کاغذ دیواری

کاغذ دیواری کاغذ دیواری بهتر است یا رنگ؟ این یکی از سوال هاییست که ما بسیار آن را میشنویم ! اگر از بحث هزینه ی اجرا که در رنگ پایینتر از کاغذ دیواری...
نورپردازی

  نورپردازی نورپردازی قسمت های مختلف خانه ، هال ورودی، راهروها را نیز فراموش نکنید. این اماکن در هر خانه ای باید ازبازی با نور  فراوان برخوردار...